Брой XX (1996), 2

Статии: 
 • Елена Узунова (София, България). Историята на един новонамерен ръкопис (Хилендарският препис на житието на Йоаким Осоговски-Сарандапорски от 1789 г.), с. 3–42. PDF
 • Мария Йовчева (София, България). Цикълът молебни стихири за пророците, мъчениците и светителите в Октоиха, с. 43–56. PDF
 • Таня Попова (София, България). Графика и правопис на Книга на пророк Исай по ръкопис F.I.461 от XIV в. от Руската национална библиотека, с. 57–63. PDF
 • Елисавета Мусакова (София, България). Кодикологически бележки върху Врачанското евангелие (НБКМ 19) , с. 64–82. PDF
 • Мая Петрова (София, България). Към въпроса за южнославянските преводи на житието на мъченица Параскева-Петка Римлянка, с. 83–109. PDF
 • Румяна Павлова (София, България). Пролог Pc 705 от Народната библиотека на Сърбия в Белград, с. 110–128. PDF
 • Красимира Костова (София, България). За някои особености в правописа и езика на Октоих № 554 от НБКМ, с. 129–134. PDF
Преглед: 
 • Стефан Смядовски (София, България). Ново българско изследване върху Средновековието на Вардарска Македония, с. 135–138. PDF
  Н и к о л а й  О в ч а р о в. Проучвания вьрху Средновековието и по-новата история на Вардарска Македония. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. С., 1994, 151 с. с библиогр. и 201 обр.
 • Сергей Темчин (Вильнюс, Литва). Продолжение Ягичева труда, с. 139–141. PDF
  Gottesdienstmenäum für den Monat Dezember nach den slavischen Handschriften der Rus' des 12. und 13. Jahrhunderts. Facsimile der Handschriften CGADA f. 381 Nr. 96 und 97. hrg. von Hans Rothe und E. M. Vereščagin. Köln, Weimar, Wien. Bölau, 1993. 604 S. (Bausteine zur slavischen Philologie und Kulturgeschichte. Reihe B, Editionen; N F., Bd. 1–16).
 • Мая Иванова (София, България). Трети интердисциплинарен колегиум по стара българска литература и култура в памет на Петър Динеков, с. 142–147. PDF