Брой XX (1996), 1

Статии (Достъпът до статиите в ПДФ формат на този етап е ограничен само за оторизирани потребители – Web of Science и Scopus): 
 • Monia Camuglia (Pisa, Italy). The Psalter, its tradition and the computer: a new method of textual analysis, с. 3–13. PDF
 • David J. Birnbaum (Pittsburgh, USA). Aorist Taxonomies in Old Church Slavonic, с. 14–25. PDF
 • Анна-Мария Тотоманова (София, България). Среднобългарските фрагменти в Барберинския палимпсест, с. 26–40. PDF
 • Таня Лалева (София, България). Атинско четвероевангелие, с. 41–51. PDF
 • Димо Чешмеджиев (Пловдив, България). Към въпроса за култа на Архангел Михаил в средновековна България, с. 52–61. PDF
 • Николай Овчаров (София, България). Последната война на цар Иван Шишман (1388–1395), с. 62–85. PDF
 • Лидия Денкова (София, България). Средновековното тълкуване на лицето: примерът на старобългарската литература, с. 86–98. PDF
 • Helmut Keipert (Bonn, Deutschland). A. Chr. Vostokov, die deutsche Slavenkunde und das Altbulgarische, с. 99–114. PDF
Преглед: 
 • Раля Цейтлин (Москва, Россия). Ценное исследование в области славянской лексикологии, с. 115–117. PDF
  Р о с т и с л а в  С т а н к о в. Лексика Исторической палеи. Издателство ПИК. Велико Търново, 1994. 311 с.
 • Татяна Славова (София, България). Изследване за лексиката на Историческата палея, с. 118–120. PDF
  Р о с т и с л а в  С т а н к о в. Лексика Исторической палеи. Велико Търново, 1994. 311 с.
 • Лора Тасева, Мария Йовчева (София, България). Компютърна обработка на средновековни славянски ръкописи, с. 121–127. PDF