Брой XXI (1997), 3

Статии (Достъпът до статиите в ПДФ формат на този етап е ограничен само за оторизирани потребители – Web of Science и Scopus): 

Милан Миланов (София, България). Роже Бернар – in memoriam, с. 3–8. PDF
Лидия Денкова, Нина Димитрова (София, България). В памет на проф. Михаил Бъчваров, с. 9–11. PDF

 • Лора Тасева (София, България). Книгата на пророк Иезекиил в средновековната българска и хърватска книжнина, с. 12–30. PDF
 • Надежда Ковязина (Вильнюс, Литва). Месяцеслов славянского апракосного Евангелия XI–XVI веков: сентябрь, с. 31–53. PDF
 • Цветелин Степанов (София, България). ΚΑΝΑΣΥΒΙΓΙ, титлата на прабългарския владетел (Размишления върху идеята за върховната власт в предхристиянска България), с. 54–59. PDF
 • Ростислав Станков (София, Болгария) – Глазатые? , с. 60–69. PDF
 • Анна-Мария Тотоманова (София, България). Проблеми на имената с nt-основи в старобългарски език, с. 70–76. PDF
 • Снежана Пенчева, Николай Николов (Шумен, България). За преписите на Завета на св. Йоан Рилски, с. 77–93. PDF
 • Искра Шварц (Виена, Австрия). Походите на украинските казаци и разрушаването на Варна в началото на XVII век, с. 94–102. PDF
 • Емануел Мутафов (София, България). Гръцкият протограф на Ерминията на Захарий Петрович, с. 103–106. PDF
Преглед: 
 • Красимира Костова (София, България). Принос в реконструкцията на старобългарския Нов завет, с. 107–109. PDF
  H e t t e P o p k e S j o e r d B a k k e r. Tòwards a Critical Edition of the Old Slavic New Testament. A Transparent and Heuristic Approach. Amsterdam, 1996. 188 p.
 • Десислава Атанасова (София, България). Опит за нова оценка на Кирило-Методиевото наследство в словашката и българската култура, с. 110–117. PDF
  Dedičstvo sv. Cyrila а sv. Metoda v slovenskej a bulharskej kultùre. Nitra, 1996. 126 p.
 • Веселин Панайотов (Шумен, България). Нова антология на Златния век на българската книжнина, с. 118–120. PDF
  Тържество на словото. Златният век на българската книжнина. Летописи, жития, богословие, риторика, поезия. Съст. Климентина Иванова и Светлина Николова. С., 1995. 328 с.
 • Стоянка Бабалиевска (София, България). За още непроучени ръкописи, пазещи спомена за Кирил и Методий, с. 121–122. PDF
  Пpocвimumeлi Кирило i Мефодiй у писемних джерелах Incmumyтy рукопису ЦНБ НАН Украïни. Каталог рукописiв другоï половини XV – першоï чвертi XX ст. Киiв, 1995. 113 с.
 • Светлина Николова (София, Болгария), Елена Уханова (Москва, Россия). Международная научная конференция, посвященная 125-летию основания Государственного исторического музея в Москве, с. 123–126. PDF