Брой XXI (1997), 2

Статии: 

Георги Бакалов (София, България). In memoriam, с. 3–4. PDF

  • Анатолий Турилов (Москва, Россия). Новый список Изборника Симеона-Святослава (К атрибуции двух фрагментов в сборнике пергаменных отрывков ЦНБ АН Литвы), с. 5–11. PDF
  • Елка Мирчева (София, България). Прояви на Преславската преводаческа и редакторска школа в слово № 21 от Супрасълския сборник, с. 12–22. PDF
  • Ана Стойкова (София, България). Кой седи на коня зад свети Георги?, с. 23–34. PDF
  • Веселин Панайотов (Шумен, България). Канонически правила, свързани с книжовната дейност на Атанасий Иерусалимски, с. 35–50. PDF
  • Даринка Караджова (Благоевград, България). Към интерпретацията на израза „бяла пчела“ в Народното житие на св. Иван Рилски, с. 51–60. PDF
  • Христина Тончева (Пловдив, България). Текстологични наблюдения вьрху рилските ръкописни требници, с. 61–70. PDF
  • Ralph Cleminson (Budapest, Hungary). Some 16th and Early 17th Century Printings in the NBKM, с. 71–79. PDF
  • Павел Лукин (Москва, Россия). О достоинстве и почитании церковных книг в Православии в Средние века (К вопросу о доктринальной мотивации книжной реформы патриарха Евфимия Тырновского), с. 80–98. PDF
Преглед: 
  • Евгени Зашев (София, България). Международен научен симпозиум „Св. Климент Охридски – живот и дело“, с. 99–106. PDF
  • Славия Бърлиева (София, България). Glagolitica – симпозиум, посветен на началото на славянската писмена култура, с. 107–112. PDF