Брой XXII (1998), 3

Статии (Достъпът до статиите в ПДФ формат на този етап е ограничен само за оторизирани потребители – Web of Science и Scopus): 
 • Мариана Димитрова (София, България). Утринната служба във византийските музикални ръкописи от XIV в., с. 3–20. PDF
 • Аристидис Кирмицакис (Солун, Гърция). Нови сведения за „българските“ песнопения във византийските ръкописи, с. 21–50. PDF
 • Наталия Видмарович (Загреб, Хорватия). Отражение исихастских идей в создании образа святого (На материале древнерусской агиографии), с. 51–66. PDF
 • Людмила Карпенко (Самара, Россия). Священные знаки глаголического алфавита, с. 67–78. PDF
 • Николай Овчаров (София, България). Надписите за собственост върху произведенията на торевтиката от старобългарската и среднобългарската епоха (IX–XIV в.), с. 79–96. PDF
 • Константин Тотев (Велико Търново, България). Сѣновъ златен пръстен-печат от търновската църква „Св. 40 мъченици“ , с. 97–108. PDF
Преглед: 
 • Татяна Славова (София, България). Член-кореспондент проф. Иван Добрев на 60 години, с. 109–115. PDF
 • Събка Богданова (София, България). Принос към изследването на словообразуването в източнославянските езици, с. 116–123. PDF
  S w e t l a n a  M e n g e l. Wege der Herausbildung der Wortbildungsnorm im Ostslawischen des 11. - 17. Jahrhunderts. Berliner Slawistische Arbeiten. Bd. 2. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, New York, Paris, Wien. Peter Lang, 1997. 343 S.
 • Елисавета Мусакова (София, България). Славянски ръкописи в Папския източен институт, с. 124–126. PDF
  А к с и н и я  Д ж у р о в а,  К р а с и м и р  С т а н ч е в. Описание славянских рукописей Папского восточного института в Риме. Со вступительной статьей о формировании собрания профессора Винченцо Поджи, О.И. / A k s i n i j a  D ž u r o v a,  K r a s i m i r  S t a n č e v. Catalogo dei manoscritti slavi del Pontificio Istituto Orientale di Roma. Con uno studio sulla formazione del fondo del prof. Vincenzo Poggi, S.J. Roma, 1997 (= Orientalia Christiana Periodica, 255). 160 p. + XXVIII Figs.