Брой XXII (1998), 1

Статии (Достъпът до статиите в ПДФ формат на този етап е ограничен само за оторизирани потребители – Web of Science и Scopus): 
 • Красимира Костова (София, България). Редактиран Методиев превод на Книга Иов в ръкопис F.I.461 от Руската национална библиотека в Санкт Петербург, с. 3–11. PDF
 • Славия Бърлиева (София, България). Оломоуцкият и Пражкият мисал и службите за св. Кирил и Методий, с. 12–25. PDF
 • Десислава Атанасова (София, България). За почитането на св. Вит сред славяните, с. 26–34. PDF
 • Людмила Гнатенко (Киев, Украина), Стоянка Бабалиевска (София, България). Проложното житие на св. Кирил Философ в три ръкописа от края на XV век, с. 35–48. PDF
 • Мариана Цибранска (София, България). Текстове на църковното право в ръкопис № 48 от XV век в сбирката на БАН, с. 49–65. PDF
 • Татяна Славова (София, България). Новооткрит средновековен графит от крепостта Русокастро, с. 66–74. PDF
 • Rosina Kostova (Veliko Tarnovo, Bulgaria). A Tenth-Century Graffito of St. Basil the Great in the Light of His Cult in Eastern Monasticism, с. 75–95. PDF
 • Зарко Ждраков (София, България). За една чудотворна икона в Търновград от XIV век, с. 96–104. PDF
Преглед: 
 • Елисавета Мусакова (София, България). 65-годишен юбилей на Лиляна Мавродинова, с. 105–110. PDF
 • Сергей Темчин (Вильнюс, Литва). Греческо-славянский конкорданс к древнейшим спискам славянского Евангелия, с. 111–119. PDF
  И р и н а  Л ю с е н. Греческо-старославянский конкорданс к древнейшим спискам славянского перевода евангелий (codices Marianus, Zographensis, Assemanianus, Ostromiri). – Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Slavica Upsaliensia, 36. Uppsala, 1995. 300 p.
 • Веселин Панайотов (Шумен, България). Нов принос за изследването на Владислав Граматик, с. 120–122. PDF
  Б о р я н а  Х р и с т о в а. Опис на ръкописите на Владислав Граматик. Велико Търново, 1996. 205 с.
 • Искра Христова (София, България). Енциклопедия на славянския бит, с. 123–124. PDF
  J e r z y  R u s e k. Dzieje nazw zawodów w językach słowiańskich. Warzsawa, 1996. 160 p.