Бележки върху надписите и рисунките графити от „Св. София/Аясофия“: библиографски обзор

Резюме: 

В статията е направен изчерпателен библиографски обзор на публикациите върху графитите на „Св. София“ за улесняване изучаването на тази известна черква и като ръководство за наличните до момента публикации по тази тема и отправна точка за бъдещи проучвания.

Тома Томов (София, България)
Литература: 

E v d o k i m o v a, A. A. Paleography of the Greek Byzantine graffiti. Basic paleographical types and tendencies (On the material graffiti from Saint Sofia of the Constantinople, from Cappadocia, from Saint Sofia in Kiev and in Novgorod etc.). – In: Proceedings of the 22nd International Congress of Byzantine Studies, Sofia, 22–27 August 2011. Т. 3. Sofia, 2011, p. 390.

E v d o k i m o v a, A. A. Greek Graffiti from St Sophia’s in Constantinople in the Archive of Robert van Nice (Dumbarton Oaks, Washington, D.C.). – In: Byzantine Epigraphy – New Methods and New Projects. Wien, 2013, p. 167–173 (Veröffentlichungen zur Byzanzforschung. Austrian Academy of Sciences).

E v d o k i m o v a, A. A. New Greek graffiti in St. Sophia of Constantinople in the archive of Robert van Nice. Part 2. Preliminary examination. – B: Индоевропейское языкознание и классическая филология, XVIII. Материалы чтений, посвященных памяти профессора Иосифа Моисеевича Тронского. Санкт-Петербург, 2014, с. 228–237.

G o r r a, М. Observations and reflections on some coats of arms graffiti in Santa Sofia in Constantinople. – Аcademia.edu: https://www.academia.edu/35771276/; https://www.academia.edu/35771277/.

H o r b a t s c h, O. Einige slavische Pilgerinschriften in der Hagia Sophia-Kathedrale in Konstantinopel. – Die Welt der Slaven, 22 (1977), p. 86–88.

K a l a v r e z o u - M a x e i n e r, I.,  D. O b o l e n s k y. A Church Slavonic Graffito in Hagia Sophia, Constantinople. – Harvard Ukrainian Studies, 5 (1981), p. 5–11.

L i d o v a, M. Hagia Sophia: Word and Image in Byzantine Church Decoration. – In: Materials for the Study of Late Antique and Medieval Greek and Latin Inscriptions in Istanbul: A Revised and Expanded Booklet. The Summer Programme in Byzantine Epigraphy. The Koç University’s Research Center for Anatolian Civilizations, Istanbul, 3–9 September 2018. Prepared by I. Toth, A. Rhoby. Oxford–Vienna, 2020, p. 203–211.

M a n g o, C. A Russian Graffito in St. Sophia, Constantinople. – Slavic Word, 10 (1954), p. 436–438.

M a r r a v a l, P. The Earliest Phase of Christian Pilgrimage in the Near East (before the 7th century). – Dumbarton Oaks Papers, 56 (2002), p. 63–74.

M e l’ n i k o v a, Е.А. New Runic Inscription from Hagia Sophia Cathedral in Istanbul. – Futhark: International Journal of Runic Studies, 7 (2016), p. 101–110.

P a l l i s, G. Architecture and Epigraphy in St. Sophia. – In: Materials for the Study of Late Antique and Medieval Greek and Latin Inscriptions in Istanbul: A Revised and Expanded Booklet. The Summer Programme in Byzantine Epigraphy. The Koç University’s Research Center for Anatolian Civilizations, Istanbul, 3–9 September 2018. Prepared by I. Toth, A. Rhoby. Oxford–Vienna, 2020, p. 199–203.

P a p a c o n s t a n t i n o u, А. The sound of a thousand tongues: visitors to Constantinople from the eastern provinces in the sixth century. –YILLIK: Annual of Istanbul Studies, 2 (2020), p. 179–183.

P e d o n e, S. La fede che incide: alcuni inediti graffiti della S. Sofia di Costantinopoli. – In: Di Bisanzio dirai ciò che è passato, ciò che passa e che sarà. Scritti in onore di Alessandra Guiglia, a cura di S. Pedone e A. Paribeni. Roma, 2018, р. 217–234.

S a v o v a, Chr.,  Th. T h o m o v. Two Graffiti Drawings in the Church of Hagia Sophia, Constantinople. – Bulgaria Mediaevalis (in memoriam Paul Canart), 9 (2019), p. 27–53.

S a v o v a, Chr.,  Th. T h o m o v. A woman’s graffito drawing from Hagia Sophia, Constantinople. – Зборник радова Византолошког института, 56 (2020), p. 233–241.

S a v o v a, Chr.,  Th. T h o m o v. Ottoman graffiti in Aya Sophia. – Études balkaniques, 57 (2021), № 3 (in press).

S u a r e z, A. The Conciliar Edict of 1166 in Hagia Sophia. – In: Materials for the Study of Late Antique and Medieval Greek and Latin Inscriptions in Istanbul: A Revised and Expanded Booklet. The Summer Programme in Byzantine Epigraphy. The Koç University’s Research Center for Anatolian Civilizations, Istanbul, 3–9 September 2018. Prepared by I. Toth, A. Rhoby. Oxford–Vienna, 2020, p. 211–217.

T h o m o v, Th. Once again about the Christ Passion relics in Hagia Sophia, Constantinople. – Byzantinoslavica, 71 (2013), р. 259–277.

T h o m o v, Th. Four Scandinavian ship graffiti from Hagia Sophia. – Byzantine and Modern Greek Studies, 38 (2014), № 2, р. 168–184.

T h o m o v, Th. “In the year of 6905”: A Graffito from Hagia Sophia in Constantinople. – Bulgaria Mediaevalis, 6 (2015), p. 171–181.

T h o m o v, Th. Maritime ex-voto graffito from the Church of Hagia Sophia, Constantinople. – Byzantinoslavica, 73 (2015), № 1–2, р. 57–74.

T h o m o v, Th. Sоmething More About Two Proto Autographs in Hagia Sophia, Constantinople. – Études balkaniques, 54 (2018), № 1, р. 127–141.

T h o m o v, Th. Mark the Monk From Thebes and His Graffito of a Cross at Hagia Sophia, Constantinople. – Études balkaniques, 55 (2019), № 2, p. 334–351.

T h o m o v, Th. A Dragon Slayer Graffito Drawing in Hagia Sophia, Constantinople (modern Istanbul). – Byzantinoslavica, 77 (2019), № 1–2, p. 289–301.

T h o m o v, Th. Samonas the Charioteer: а graffito drawing of a victorious charioteer. – Bulgaria Mediaevalis, 10 (2021), p. 3–33 (in press).

T h o m o v, Th. The Secrecies of Hagia Sophia: The Forgotten Ships Graffiti and Their Messages (in press).

T o t h, I.,  M. X e n a k i,  A. R h o b y. Graffiti in St Sophia. – In: Materials for the Study of Late Antique and Medieval Greek and Latin Inscriptions in Istanbul: A Revised and Expanded Booklet. The Summer Programme in Byzantine Epigraphy. The Koç University’s Research Center for Anatolian Civilizations, Istanbul, 3–9 September 2018. Prepared by I. Toth, A. Rhoby. Oxford–Vienna, p. 217–221.

 

A л е к с е е в, A. А. Русские граффити цареградской Софии. – Труды Отдела древнерусской литературы, 51 (1999), c. 321–323.

А р т а м о н о в, Ю. А.,  А. А. Г и п п и у с. Древнерусские надписи в Софии Константинопольской. – В: Славянский альманах. Москва, 2012, с. 41–52.

А р т а м о н о в, Ю. А.,  А. А. Г и п п и у с,  И. В. З а й ц е в. Из древнерусской эпиграфики Константинопольской Софии. – Ruthenica, 8 (2009), с. 227–243.

А р т а м о н о в, Ю. А.,  А. А. Г и п п и у с,  И. В. З а й ц е в. Русские паломники „у святых Страстей“ (Из эпиграфики Св. Софии в Константинополе-Стамбуле). – В: Восточная Европа в древности и средневековье. Устная традиция в письменном тексте. XXII Чтения памяти члена-корреспондента АН СССР Владимира Терентьевича Пашуто. Москва, 14–16 апреля 2010 г. Материалы конференции. Москва, 2010, с. 14–22.

А р т а м о н о в, Ю. А.,  А. А. Г и п п и у с,  И. В. З а й ц е в. Древнерусские надписи-граффити Константинопольской Софии. – В: 1150 лет Российской государственности и культуры. Москва, 2012, с. 282–293.

А р т а м о н о в, Ю. А.,  И. В. З а й ц е в. Три древнерусских надписи из храма св. Софии в Константинополе-Стамбуле. – Вопросы эпиграфики, 3 (2009), с. 300–321.

В е л ч е в а, Б. Добромирово евангелие. Български паметник от началото на XII век. София, 1975.

E в д о к и м о в а, A. А. Греческие граффити Софии Константинопольской: к вопросу об истории изучения. – В: Историография источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин: классическое наследие и новые направления. Москва, 2010, с. 201–205.

Е в д о к и м о в а, А. A. Греческие граффити Софии Константинопольской (предварительние замечания). – В: Индоевропейское языкознание и классическая филология, XI. Материалы конференции памяти профессора И.М. Тронску, 21–23 юнь 2011. Санкт-Петербург, 2011, с. 159–164.

Е в д о к и м о в а, А. A. Палеография греческих граффити Софии Константинопольской, Софии Киевской и Софии Новгородской: сравнительный анализ. – Аристей, 7 (2013), с. 132–180.

И в а н о в а, В. Надписът на чъргубиля Мостич и Преславския епиграфски материал. – В: Станчев, Ст., В. Иванова, М. Балан, П. Боев. Надписът на чъргубиля Мостич. София, 1955, с. 43–144.

М е л ь н и к о в а, Е. А. Скандинавские рунические надписи: Новые находки и интерпретации: Тексты, перевод, комментарий. Москва, 2001.

М и х е е в, С. М. Два кратких глаголических граффити в монастыре св. Наума под Охридом и в Св. Софии в Стамбуле. – Slověne/Словѣне, 2 (2013), № 2, с. 52–63.

С а в о в а, Кр. Модата според един графит на жена от храма „Св. София“ в Константинопол. – B: Списание за текстил, облекло, кожи и технологии, № 5 (2018), c. 134–136.

С а в о в а, Кр. Облеклото на танцуващия дервиш в рисунка-графит от Ая София, Истанбул (in press).

Т о л о ч к о, А. П. Два кириллических граффити Константинопольской Софии. – Ruthenica, 7 (2008), с. 209–214.

Т о м о в, Т. Един патриаршески графит от храма „Св. София“ в Константинопол. – В: Средновековният българин и „другите“. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. дин Петър Ангелов. Ред. Г. Николов, А. Николов. София, 2013, с. 227–233.

Т о м о в, Т. Игра на „дама“ в храма „Св. София“, Константинопол. – B: Българско средновековие: общество, власт, история. Сборник в чест на проф. Миляна Каймакамова. Ред. Г. Николов, A. Николов. София, 2013, c. 437–452.

Т о м о в, Т. Два графита от храма „Св. София“ в Константинопол. – Bulgaria Mediaevalis, 4–5 (2013–2014), с. 121–131.

Т о м о в, Т. Един графит за престъпление и покаяние от „Св. София“ в Константинопол. – Palaeobulgarica, 38 (2014), № 3, с. 61–72.

Т о м о в, Т. Три надписa-графити от църквата „Св. София в Константинопол. – Palaeobulgarica, 39 (2015), № 2, с. 94–109.

Т о м о в, Т. Надписи-графити от Балканите в църквата „Св. София“ в Константинопол. – Littera et Lingua. Електронно списание за хуманитаристика, 12 (за 2015), 2016, № 1–2. http:// slav.uni-sofia.bg/naum/lilijournal/2015/12/1-2/ttomov.

Т о м о в, Т. Два графита на кирилица от храма „Св. София“ в Константинопол. – В: Историкът като изследовател, гражданин и човек. Сборник с материали от конференция, посветена на 130-годишнината от рождението и 70-годишнината от смъртта на професор Петър Мутафчиев (1883–1943). София, 2016, с. 172–182.

Т о м о в, Т. Непознатият храм „Св. София. Част 1. Надписи на кирилица и глаголица. София, 2016.

Т о м о в, Т. Един графит-рисунка на благославяща десница от „Св. София“, Константинопол. – B: Сборник в чест на 20 години програми по египтология в Нов български университет. София, 2017, c. 90–103.

Т о м о в, Т. Един графит-рисунка на лествица от „Св. София“, Константинопол. – B: Стоп кадър. Юбилеен сборник в чест на проф. Людмил Христов. София, 2017, с. 106–113.

Т о м о в, Т. Графит на „разцъфнал“ патриаршески кръст от „Св. София, Константинопол. – B: Сборник в чест на 85 години от рождението на проф. Александър Фол, д.н. София, 2018, c. 133–143.

T о м о в, Т. Гербове-графити от храма „Св. София“ в Константинопол. – В: Българско царство. Сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Георги Н. Николов. Отг. ред. A. Николов. София, 2018, с. 679–693.

Т о м о в, Т. Непознатият храм „Св. София“. Част 1. Надписи на кирилица и глаголица. 2. доп. и прераб. изд. София, 2019.

Т о м о в, Т. Два орнитоморфни графита от храма „Св. София“, Константинопол. – B: Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“, Исторически факултет (in press).

 

Α ν τ ω ν ι ά δ ο υ, Ε. Έκφρασις της Αγίας Σοφίας: ήτοι μελέτη συνθετική και αναλυτική υπό έποψιν αρχιτεκτονικήν, αρχαιολογικήν και ιστορικήν του πολυθρυλήτου τεμένους Κωνσταντινουπόλεως. T. 2. Αθήναι, 1908.