Материали към каталожното описание на ръкописи, ексцерпирани за Bibliotheca Homiletica Balcano-Slavica (BHomBS). І. Триоден панигирик от Хилендарския манастир № 190

Резюме: 

Това е първата от поредица статии, съдържащи материалите към каталога на Bibliotheca Homiletica Balcano-Slavica (BHomBS), подготвян в КМНЦ. Целта е да се опишат и да се въведат в науката най-трудните за обработка и мъчнодостъпните южнославянски триодни панигирици, издирени от съставителите. Статията е посветена на сръбски староизводен триоден панигирик от библиотеката на Хилендарския манастир №190 (Хил190), съставен от творби с учителен характер. Хил190 е представен с подробен опис. Всяка статия е съпоставена с посочените в съответните справочници текстове и е определено мястото на състава на Хил190 в балканската традиция на учителните сборници. Като допълнение са изнесени данни за свързания с него аналогичен по съдържание, но запазен само частично сръбски триоден панигирик от Държавния исторически музей (ГИМ) в Москва, сбирка на Е. В. Барсов № 1456.

Климентина Иванова (София, България)

Литература: 

Б о г д а н о в и ћ, Д. Каталог ћирилских рукописа манастира Хиландара. Т. 1 и 2. Београд, 1978.

В о с т о к о в, А. Описание русских и словенских рукописей Румянцовского музеума. Санкт Петербург 1842.

Г р а н с т р е м, Е. Э.,  О. В. Т в о р о г о в,  А. В а л е в и ч ю с  (сост.). Иоанн Златоуст в древнерусской и южнославянской письменности ХІ–ХVІ веков. Каталог гомилий. Санкт-Петербург, 1998.

Д и м и т р о в, К. Авва Доротей. Слова. Велико Търново, 2013.

Е р е м и н, И. П. Литературное наследие Феодосия Печерского. – Труды Отдела древнерусской литературы, 5 (1947), с. 159–184.

И в а н о в а, Кл. Български, сръбски и молдо-влахийски кирилски ръкописи в сбирката на М.П. Погодин. София, 1981.

И в а н о в а, Кл. Един български препис на преводното „Учително евангелие“ от ХІV в. и проблемът за навлизането му в славянската книжнина (Предварително съобщение). – Трудове на катедрите по история и богословие, 5 (2004) (В памет на Пейо Димитров), с. 82–92; същият текст с допълнителни авторски бележки: И в а н о в а, Кл. Ръкописи. Автори. Творби. Кraków, 2018, с. 417–437 (= Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne. T. 14. Seria poświęcona starożytnościom słowiańskim).

И в а н о в а, Кл. Bibliotheca Hagiographica Balсano-Slavica. София, 2008.

И в а н о в а, Кл. За календарните триодни сборници, писани в Хилендарския манастир. – Palаeobulgarica, 36 (2012), № 3, с. 11–28.

И в а н о в а, Кл. Риторичните творби на св. Климент Охридски и на книжовниците от неговата школа в южнославянските календарни сборници. – В: Св. Климент Охридски в културата на Европа. София, 2018, с. 68–94.

И в а н о в а, Кл.,  Цв. Д а н о в а. Опит за систематизиране на риторичната традиция в южнославянските календарни сборници (Според съдържанието на балканските триодни панигирици). – Раlaeobulgarica, 43 (2019), № 2, с. 23–46.

К а л а й д о в и ч, К. Памятники российской словесности ХІІ века. Москва 1821.

К л и м е н т  О х р и д с к и. Събрани съчинения. Т. 1. Наставления за празници. Поучения. Похвали и похвални слова. Подготвили за печат Б. Ангелов, К. Куев и Хр. Кодов. София, 1970.

К л и м е н т  О х р и д с к и. Събрани съчинения. Т. 2. Слова и поучения. Подготвили за печат Б. Ангелов, К. Куев, Хр. Кодов, Кл. Иванова. София, 1977.

М и л т е н о в, Я. Златоуструй: старобългарски хомилитичен свод, създаден по инициатива на българския цар Симеон. София, 2013.

Н и к о л о в а, Св. За един неизвестен препис от ХІV в. на Климентово слово и някои проблеми на проучването на старобългарските поучителни слова от ІХ–Х в. – Palaeobulgarica, 32 (2008), № 3, с. 3–22.

Н и к о л о в а, Св. Нови данни от Климентовия цикъл от слова за Великия пост. – В: Св. Климент Охридски в културата на Европа. София, 2018, с. 245–312.

Н и к о л ь с к и й, Н. К. Сербский список поучений о хождении к церкви и о молитве, приписываемый св. Феодосию Печерскому. – Библиографическая летопись. Вып. 2. Санкт-Петербург, 1915, с. 68–71.

С т а н к о в и ћ, Р. Водени знаци хиландарских српских рукописа ХVІ века (= Народна библиотека Србиje. Опис jужнословенских ћирилских рукописа. Т. 8). Београд, 2010.

Т в о р о г о в, О. В. Феодосий, игумен Киево-Печерского монастыря. – В: Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 1 (ХІ – первая половина ХІV в.). Ленинград, 1987, с. 457–459.

Х р и с т о в а, И. Славянските преводи на монашеските поучения на авва Доротей. – Palaeobulgarica, 25 (2001), № 2, с. 36–53.

Ч е р т о р и ц к а я, Т. В. Предварительный каталог церковнославянских гомилий календарного цикла по рукописям XІ–ХVI вв. преимущественно восточнославянского происхождения. Составлен Т. В. Черторицкой под редакцией Хайнц Миклас / Čertorickaja, T. Vorläufiger Katalog Kirchenslavischer Homilien des beweglichen Jahreszyklus aus Handschriften des 11.–16. Jahrhunderts vorwiegend ostslavischer Provenienz. Unter der Redaktion von Heinz Miklas (= Abhandlungen der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften. Bd. 91. Patristica Slavica. Bd. 1). Opladen, 1994.

 

A l d a m a, J. A. de  Repertorium pseudochrysostomicum. Paris, 1965.

B o j k o v s k y, G.,  R. A i t z e t m ü l l e r (Hrsg). Paraenesis. Die altbulgarische Übersetzung von Werken Ephraims des Syrers. Bd. 4. (= Monumenta linguae slavicae dialecti veteris. Fontes et dissertations. T. 26 (20, 4). Freiburg im Breisgau, 1988.

Clavis Patrum Graecorum. T. 1–4. Cura et studio M. Geerard. Turnhout, 1983, 1974, 1979, 1980. T. 5. Indices. Inicia. Concordantiae. Cura et studio M. Geerard, F. Glorie. Turnhout, 1987.

M a t e j i c, Р. Watermarks of the Hilandar Slavic Codices. A Descriptive Catalog. Sofia, 1981.

M i g n e, J.-P. Patrologiae cursus completus, series graeca. Paris, 1857–1866.

R e i n h a r t, J. Die altkirchenslavische Übersetzung der Predigt Symeons von Mesopotamien Quod semper mente versare debemus diem exitus de vita (CPG 4035). – Wiener Slavistisches Jahrbuch, 47 (2001), p. 159–176.