Брой XXVIII (2004), 3

Статии (Достъпът до статиите в ПДФ формат на този етап е ограничен само за оторизирани потребители – Web of Science и Scopus): 
 • Иван Добрев. Новооткритият надпис за пар Самуил и събитията в 1014 г., с. 3–24. PDF
 • Татьяна Афанасьева. Чинопоследование Великого освящения воды на Богоявление в славянских служебниках XI–XV вв., с. 25–45. PDF
 • Alexander Kyrychenko. The Old Slavic Acts of the Apostles: Computer-Assisted Analysis and Comparative Presentation of the Texts, с. 46–66. PDF
 • Андреана Костадинова. Два неизвестни преписа на канона за Успение Богородично от Климент Охридски, с. 67–84. PDF
 • Явор Милтенов. Апокрифният апокалипсис на Йоан Богослов – анализ на междутекстовите отношения, с. 85-102. PDF
Преглед: 
 • Татяна Мострова. За Лествицата на научните добродетели (Ангелина Минчева на седемдесет години), с. 103–111. PDF
 • Татяна Славова. Първо издание на Книгата на пророк Иезекиил в средновековна славянска версия, с. 112–118. PDF
  Старобъягарският превод на Стария Завет. Под общата редакция и с въведение от С в е т л и н а  Н и к о л о в а. Т. 2. Книга на пророк Иезекиил с тълкования. Изданието е подготвено от Л о р а  Т а с е в а,  М а р и я  Й о в ч е в а. Подбор на гръцкия текст Т а т я н а  И л и е в а. София, 2004. 454 с.
 • Вася Велинова. Под знака на чудото, с. 119–122. PDF
  А л е к с а н д р  Б. С т р а х о в. Ночь перед Рождеством: народное христианство и рождественская обрядность на Западе и у славян (– Palaeoslavica, 9. Suppl. 1). Cambridge, Mass. 2003. 380 pp.