Брой XXVIII (2004), 1

Статии: 
 • Светлина Николова. За най-стария български препис на „Варлаам и Йоасаф“, с. 3–41. PDF
 • Марияна Цибранска-Костова. Катарският требник и богомилската книжнина, с. 42–67. PDF
 • Регина Койчева. Към характеристиката на старобългарския превод на ирмосите в триодния цикъл на Константин Преславски, с. 68–78. PDF
 • Dagmar Christians. Theotokia in Kanones altbulgarischer Provenienz, с. 79–93. PDF
 • Зарко Ждраков. Фрагменти от надписи върху изписани завеси на две български църкви от XIII в., с. 94-105. PDF
 • Николай Овчаров, Веско Обрешков. Надписът от Холъвник и въпросът за личността на първия турски управител на Никопол, с. 106-112. PDF
Преглед: 
 • Анна-Мария Тотоманова. Самобитен български учен, с. 113–116. PDF
 • Нина Гагова. Свещена книга, икона, обред, с. 117–125. PDF
  G e o r g i  M i n c z e w. Święta księga. Ikona. Obrzęd. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź, 2003. 223 s.
 • Татяна Славова. Нова старобългарска граматика, с. 126–128. PDF
  Т а н я  Л а л е в а. Кратка старобългарска граматика във фишове. С, Полис, 2003. 96 с.