Брой XXX (2006), 3

Статии: 
  • Георги Попов (София, България). Новооткритият старобългарски Канон за Неделя Петдесетница и неговият византийски образец, с. 3–48. PDF
  • Игорь Климов (Минск, Беларусь). Текстологические наблюдения над церковнославянским Евангелием по изданию белорусского протестанта В. Тяпинского второй половины XVI в., с. 49–74. PDF
  • Vassil Gjuzelev (Sofia, Bulgarie). Le dialogue byzantino-bulgare dans le domaine de la culture, с. 75–87. PDF
  • Йордан Табов, Николай Тодоров (София, България). „Архаичният“ надпис на Големия каменен кръст, с. 88–99. PDF
Преглед: 
  • Веселка Желязкова (София, България). Чарлз Грибъл на 70 години, с. 100–106. PDF
  • Svetlana Kujumdzieva (Sofia, Bulgaria). On the Translation of the Book on Early Medieval Notation by C. Floros with Special Emphasis on Its Importance for the Study of Early Bulgarian Orthodox Chant, с. 107–115. PDF
    C o n s t a n t i n  F l o r o s. Introduction to Early Medieval Notation. Revised, Translated, and with an Illustrated Chapter on Cheironomy by Neil K. Moran (= Detroit Monographs in Musicology/Studies in Music, № 45). Harmonie Park Press. Warren, Michigan, 2005. 195 с.
  • Татяна Плачкова (София, България). Кирило-Методиевски четения 2006 г., с. 116–118. PDF