Брой XXX (2006), 1

Статии: 
 • Климентина Иванова, Стефка Пилева (София, България). Старобългарският превод на анонимното житие на Дионисий Ареопагит, с. 3–26. PDF
 • Francis J. Thomson (Antwerp, Belgium). The Slavonic Translation of Symeon Mesopotamites' Sermo, quod semper mente versare debemus diem exitus de vita (CPG 4035) together with Some Comments on Symeon's Identity, с. 27–38. PDF
 • Десислава Найденова (София, България). Земеделският, морският закон и Прохиронът в състава на Ефремовската кормчая, с. 39–46. PDF
 • Лидия Стефова (София, България). Един препис на разказа „Кръчмарката Теофана“, с. 47–72. PDF
 • Елина Лакова (София, България). Надписи от стенописите от XV век в църквата „Св. Георги“ в Кремиковския манастир, с. 73–97. PDF
Преглед: 
 • Веселка Желязкова (София, България). Нов поглед към славянската ръкописна традиция на Словата на Григорий Назианзин, с. 98–102. PDF
  А л е с с а н д р о  М а р и я  Б р у н и. Θεολόγος. Древнеславянские кодексы Слов Григория Назианзина и их византийские прототипы (= La Russia e l'Oriente Cristiano. Biblioteca. Vol. 6). М.-СПб., 2004. 255 с.
 • Маргарет Димитрова (София, България). Ценно изследване за Апостола, с. 103–108. PDF
  И с к р а  Х р и с т о в а - Ш о м о в а. Служебният апостол в славянската ръкописна традиция. Т. 1. Изследване на библейския текст. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски", 2004. 832 с.
 • Анета Димитрова (София, България). Многократните преводи в Южнославянското средновековие – международна конференция (София, 7–9 юли 2005 г.), с. 109–114. PDF