Преславските лексикални маркери. 1. Опит за въведение

Резюме: 

The article deals with methodological problems concerning the identification and study of the lexicon, that is characteristic of the translated and original literary works created in East Bulgaria from the late 9th till the last quarter of the 10th centuries. Issues related to some inaccurate and unclear claims are discussed, as well as those concerning our knowledge of translation techniques, the synonymous variation, and the implementation of the so-called “Preslav redaction”. An attempt is made to clarify the criteria according to which certain lexemes could be considered of differentiating value (“markers”). The purpose of the present study is to serve as a guide for extracting a reliable corpus of linguistic evidence, for classifying the lexical markers and for possibly grouping the texts from which they are extracted.

Явор Милтенов (София, България)

Литература: 

А н д о н о в а, А. Прабългаризми. – В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 3. София, 2003, с. 244–250.

А т а н а с о в, Г. Християнският Дуросторум-Дръстър. Доростолската епархия през Късната античност и Средновековието (ІV–ХІV в.). История, археология, култура, изкуство. Варна–Велико Търново, 2007.

Б а р а н к о в а, Г. С. Лексикални особености в паметниците от Преславската книжовна школа. – Език и литература, 37 (1982), № 1, с. 40–48.

Б о ж и л о в, Ив. Преславската цивилизация. – В: Преслав. Т. 4. София, 1993, с. 33–47.

Б о ж и л о в, Ив. От „варварската“ държава до царството. България от средата на IX в. до първите десетилетия на X в. – В: Божилов, Ив. Седем етюда по средновековна история. София, 1995, с. 73–130.

Б о я д ж и е в, А. Паметници. – В: История на българската средновековна литература. София, 2008, с. 65–75.

В а к л и н о в, Ст. Формиране на старобългарската култура VI–XI век. София, 1977.

Г о р с к и й, А. В., К. И. Н е в о с т р у е в. Описание славянских рукописей Московской Синодальной библиотеки. Отдел 2. Писания святых отцов: духовно-просветительское издание. Ч. 2. Писания догматические и духовно-нравственные. Москва, 1859.

Г р а ш е в а, Л., Т. С л а в о в а. Преславско книжовно средище. – В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 3. София, 2003, с. 312–327.

Д и м и т р о в а, А. Синтактична структура на преводната агиография. София, 2012.

Д и м и т р о в а, А. Златоструят в преводаческата дейност на старобългарските книжовници. София, 2016.

Д и м и т р о в а, А. Паралелните пасажи в Златоструя и Симеоновия сборник и въпросът за вариативността на преславските преводи. – В: Доклади от 35-те Кирило-Методиевски четения. София, 2020, под печат.

Д о б р е в, Ив. Гръцките думи в Супрасълския сборник и втората редакция на старобългарските богослужебни книги. – Български език, 28 (1978), № 2, с. 89–98 (= Добрев, Ив. Избрани трудове по медиевистика. София, 2018, с. 83–92).

Д о б р е в, Ив. Текстът на Добромировото евангелие и втората редакция на старобългарските библейски книги. – Български език, 29 (1979), № 1, с. 9–21 (= Добрев, Ив. Избрани трудове по медиевистика. София, 2018, с. 101–114).

Д о б р е в, Ив. Апостолските цитати в Беседата на Презвитер Козма и преславската редакция на Кирило-Методиевия превод на Апостола. – Кирило-Методиевски студии, 1 (1984), с. 44–62 (= Добрев, Ив. Избрани трудове по медиевистика. София, 2018, с. 115–131).

Д о г р а м а д ж и е в а, Е. Към въпроса за дублетността в книжовния старобългарски език (върху материал от съюзната система). – Palaeobulgarica, 4 (1980), № 2, с. 52–62.

Д о н ч е в а, Ст. Базиликите от Първото българско царство. Архитектурен облик. Шумен, 2003.

Д у й ч е в, Ив.  Проблеми из средновековната история на Преслав. – В: Преслав. Сборник. Отг. ред. Ст. Ваклинов. Т. 1. София, 1968, с. 29–35.

Е ф и м о в а В. С. Лексикология старославянского языка: проблемы и методы исследований. – В: Лексикология и лексикография славянских языков. Международный коллективный труд. Отв. ред. М. И. Чернышева. Москва, 2017, с. 199–233.

Ж и к о в а, Ж. Учителното евангелие на Константин Преславски – предварителни лексикални наблюдения. – В: Кирило-Методиевски четения 2015. София, 2015, с. 150–156.

З л а т а н о в а, Р. Дръзки са словата ви... Мал. 3:13. Житията на Дванадесетте пророци в старобългарски превод (= Диалог и духовност, 8). София, 2018.

И л и е в а, Т. Tерминологичната лексика в Йоан-Екзарховия превод на „De fide orthodoxa“. София, 2013.

И л и е в а, Т. Пасажите и реминисценциите от символическите текстове в Богословие на Йоан Екзарх – съпоставка с текстовата традиция на паметника и с други съчинения от епохата. – Археографски прилози, 37 (2015), с. 49–67.

Й о в ч е в а, М., Л. Т а с е в а. Двата старобългарски превода на Псевдо-Методиевото Откровение. – Кирило-Методиевски студии, 10 (1995), с. 22–45.

Й о р д а н о в, Ив. Името Преслав в писмените източници. – В: Плиска–Преслав. Т. 7. Шумен, 1995, с. 71–80.

М а к с и м о в и ч, К.А. Славянизмы современного русского языка и кирилло-мефодиевское наследие. – В: Folia Slavistica Рале Михайловне Цейтлин. Москва, 2000, с. 72–84.

М и л т е н о в, Я. Диалозите на Псевдо-Кесарий в славянската ръкописна традиция. София, 2006.

М и л т е н о в, Я. Лексиката на Диалозите на Псевдо-Кесарий в контекста на литературната им история през ХV–ХVІ в. в Русия. – Преславска книжовна школа, 10 (2008), с. 372–382.

М и л т е н о в, Я. Лексический критерий как способ атрибуции преславских текстов (на материале славянского перевода Диалогов Псевдо-Кесария). – Славяноведение, 2008, № 5, с. 41–49.

М и л т е н о в, Я. Бележки върху историята и състава на ръкопис № 1039 от Народната Библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. – В: Агиославика. Проблеми и подходи в изследването на Станиславовия чети-миней. Съст. Д. Атанасова. София, 2016, с. 61–77.

М и л т е н о в, Я. Три пласта на лексикално редактиране в Зографското евангелие. – Slověne / Словѣне, 8 (2019), № 1, с. 12–24.

М и н ч е в а, А. Към въпроса за Кирило-Методиевите традиции в дейността на преславските книжовници. – Език и литература, 36 (1982), № 6, с. 29–39.

М и н ч е в а, А. Архаизми и нови черти в езика на преславската книжнина. – Славянска филология, 19 (1990), с. 138–146.

М и н ч е в а, А. Актуални езикови проблеми на преславската книжнина. – Преславска книжовна школа, 2 (1997), с. 15–22.

М у ш и н с к а я, М. С. Изборник 1076 года: текстология и язык. Санкт-Петербург, 2015.

Н и к о л о в, А., Л. Г е н о в а. Едно английско описание на Преслав от 1702 г. и неговият автор Едмънд Чишъл. – В: Средновековният българин и „другите“. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. дин Петър Ангелов. София, 2013, с. 373–381.

Н о в и к о в а, А. С. Преславская редакция Евангелия. – В: Славянское и балканское языкознание. Палеославистика: слово и текст. Москва, 2012, с. 152–174.

О в ч а р о в, Д. Велики Преслав. Градът на цар Симеон. Варна, 2004.

П е н к о в а, П. Св. Атанасий Александрийски. Второ слово против арианите в старобългарски превод. София, 2015.

П е т р о в а, М. Бележки върху преславските керамични „етикети“ към мощи на светци (св. Мария / св. Марина Антиохийска). – Старобългарска литература, 35–36 (2006), с. 75–96.

П и ч х а д з е, А. А. Переводческая деятельность в домонгольской Руси. Москва, 2011.

П и ч х а д з е, А. А. Языковая редактура в „Сказании о Борисе и Глебе“ и в „Чтении о Борисе и Глебе“ Нестора. – В: Труды Института русского языка им. В.В. Виноградова. XVI. Лингвистическое источниковедение и история русского языка. 2016–2017. Москва, 2018, с. 296–316.

Р а й н х а р т, Й. Древнерусское куригъ ‘шафер, дружка’: заимствование из протобулгарского языка. – В: Ad fontes verborum. Исследования по этимологии и исторической семантике. К 70-летию Жанны Жановны Варбот. Москва, 2006, с. 307–317.

Р а й н х а р т, Й. Церковнославянское tevigъ ‘ремень, стягивающий упряжь’: заимствование из дунайско-булгарского языка. – В: Библеистика – Славистика – Русистика (К 70-летию заведующего кафедрой библеистики профессора Анатолия Алексеевича Алексеева). Санкт-Петербург, 2011, с. 494–498.

С л а в о в а, Т. Преславска редакция на Кирило-Методиевия старобългарски евангелски превод. – Кирило-Методиевски студии, 6 (1989), с. 15–129.

С л а в о в а, Т. Тълковната палея в контекста на старобългарската книжнина. София, 2002.

С л а в о в а, Т. Владетел и администрация в ранносредновековна България. Филологически аспекти. София, 2010.

С л а в о в а, Т. Прабългаризми в старобългарския превод на Библията. – В: Следите на словото (Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Диана Иванова). Пловдив, 2011, с. 64–74.

С л а в о в а, Т. Преводачески стратегии в старобългарския превод на Словата против арианите от Атанасий Александрийски. – Palaeobulgarica, 43 (2019), № 4, с. 3–19.

С т а н к о в, Р. Проблема „преславской“ и „кирилло-мефодиевской“ лексики в древнеболгарском переводе Хроники Георгия Амартола. – Преславска книжовна школа, 18 (2018), с. 121–155.

Т о т е в, Т. Старобългарските манастири в светлината на археологическите разкопки и проучвания. – Старобългарска литература, 22 (1990), с. 3–13.

Т о т е в, Т. Преслав. – В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 3. София, 2003, с. 301–311.

Т у р и л о в, А. А. Роль сербской традиции в сохранении древнейших памятников славянской литературы. – В: Турилов, А. А. Slavia Cyrillomethodiana. Источниковедение истории и культуры южных славян и Древней Руси. Межславянские культурные связи эпохи средневековья. Москва, 2010, с. 103–114.

В е д е р, У. Преслав – място на святостта в българското национално самосъзнание. – В: Свети места на Балканите. Благоевград, 1996, с. 277–280.

Х р и с т о в а, И. Речник на словата на Климент Охридски. София, 1994.

Х р и с т о в а - Ш о м о в а, И. Служебният Апостол в славянската ръкописна традиция. Том 1. Изследване на библейския текст. София, 2004.

D y b o, A. Bulgars and Slavs: Phonetic Features in Early Loanwords. – In: Studies on the Turkic World. Festschrift in Honour of Stanisław Stachowski. Ed. by E. Mańczak-Wohlfeld and B. Podolak. Kraków, 2010, p. 21–40.

J a g i ć, V. Entstehungsgeschichte der kirchenslavischen Sprache. Berlin, 1913.

L y t v y n e n k o, V. Selective Textual Evidence as a Case for a Single Translator of Athanasius’ Orations Against the Arians into Old Slavonic. – Slovo, 68 (2018), p. 199–226.

L y t v y n e n k o, V. Thematic Index of Selected Greek and Old Slavonic Ontological Terms: Orations against the Arians, Epistle to the Bishops of Egypt and Libya, and Didactic Gospel. – In: Αθανασια. Юбилеен сборник в чест на 75-годишнината на проф. Пиринка Пенкова-Люейер (= In honorem, 5).  Шумен, 2019, с. 111–140.

M a c R o b e r t, C. M. On the problems of identifying a ‘Preslav Redaction’ of the Psalter. – In: Acta palaeoslavica. 2. Studia in honorem professoris Angelinae Minčeva. Sofia, 2005, p. 39–46.

M a c R o b e r t, C. M. On the Headings and Marginal Notes in the two Glagolitic Psalter Manuscripts in S. Catherine’s Monastery on Mount Sinai. – In: Philology Broad and Deep: In Memoriam Horace Gray Lunt. Ed. M. S. Flier, D. J. Birnbaum, C. M. Vakareliyska. Bloomington, IN, 2014, p. 175–185.

M i h a l j e v i ć, M., M. Š i m i ć. Preslavizmi u hrvatskoglagoljskim tekstovima. – In: A tko to ide? / A hto tam idze? Hrvatski prilozi XV. međunarodnom slavističkom kongresu. Ur. M. Turk. Zagreb, 2013, p. 11–23.

M i h a l j e v i ć, M. O jeziku Drugoga vrbničkoga brevijara. – U: Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju. Ur. V. Badurina Stipčević, S. Požar, Fr. Velčić. Zagreb, 2015, p. 535–575.

P o p k o n s t a n t i n o v, K., R. K o s t o v a. Architecture of Conversion: Provincial Monasteries in the 9th–10th Centuries Bulgaria. – В: Архитектура Византии и Древней Руси IX–XII вв. (= Труды Государственного Эрмитажа, 53). Санкт-Петербург, 2010, с. 118–132.

P r i t s a k, O. Bolgarische Etymologien I–III. I. d.-bg. сасꙑгъ 1. ‘Herd, Feueresse, Wolfsofen’; 2. ‘irdener Topf’. II. d.-bg. тволага ‘junge Kuh, Kalb’ und die Herkunft des türkischen Partizips Präteriti auf -miš. III. d.-bg. кꙋрилъ, корѣлъкъ ~ кꙋрѣлъкъ ‘εἰκών, τύπος, τρόπος, σχῆμα, ὑπογραμμός usw.’. – Ural-Altaische Jahrbücher, 29 (1957), p. 200–214.

P r i t s a k, O. IV. Proto-Bulgarian Etymologies IV–V. IV. Danube Proto-Bulgarian исклъсмьство ‘ἐξοχή’. V. Danube Proto-Bulgarian двалма ‘horse herdman’ and Kuban Bulgarian (> Hung.) dalm, ‘pack horse’. – Folia Slavica (= Studies in honor of Horace G. Lunt. On the Occasion of his Sixtieth Birthday, Sept. 12, 1978. Part 2), 3 (1979), № 1–2, p. 201–209.

R e i n h a r t, J. (Alt)kirchenslavisch tetegъ ‘Sänfte’. – Wiener Slavistisches Jahrbuch, 41 (1995), p. 135–142.

R e i n h a r t, J. Татяна Славова. Владетел и администрация в ранносредновековна България. Филологически аспекти. София, 2010. 342 с. (Rec.). – Slovo, 66 (2016), p. 295–300.

Š i m i ć, M. Leksik. – In: Gadžijeva, S., A. Kovačević, M. Mihaljević, S. Požar, J. Reinhart, M. Šimić, J. Vince. Hrvatski crkvenoslavenski jezik. Prir. M. Mihaljević. Zagreb, 2014, p. 365–392.

S p a s o v a, M., W. R. V e d e r. Copying, Copy-Editing, Editing and Recollating Three Chrysostomian Lenten Homilies in Slavonic. – Полата кънигописьнаꙗ, 38 (2010), p. 97–144.