Към историята на славянския превод на Книги Царства. Сегментация на текста

Резюме: 

The article focuses on the division of the text of the Books of the Kingdoms in three different types of copies belonging to the cheti-, the catena and the chronographic redactions. After systematizing the material, the author highlights the differences and the common features in the segmentation of the text in the three different types of codices and draws conclusions regarding the purpose and the time of its introduction.

Мария Тотоманова-Панева (София, България)
Литература: 

А л е к с е е в, А. А. Текстология славянской Библии. Санкт-Петербург, 1999.

Библия, сиреч книгите на Свещеното писание на Вехтия и Новия завет. Издание на Св. Синод на Българската православна църква. София, 2008.

В и л к у л, Т. Книга Исход: Древнеславянский полный (четий)текст по спискам XIV–XVI веков. Сост. Т. Л. Вилкул. Москва, 2015.

В и л к у л, Т. Літопис і хронограф. Студії з домонгольського київського літописання. Київ, 2015.

Г о р и н а, Л. Болгарский хронограф и его судьба на Руси. София, 2005.

Д и м и т р о в, П. Изборниците на цар Симеон. – Литературна мисъл, 34, 1990, № 7, 3–16.

Каталог славяно-русских рукописных книг XV века, хранящихся в Российском государственном архиве древних актов. Сост. И. Л. Жучкова, Л. В. Мошкова, А. А. Турилов. Москва, 2000.

Кириллические рукописные книги, хранящиеся в Вильнюсе. Каталог. Сост. Н. Морозова. Vilnius, 2008.

Л и х а ч е в, Н. П. Палеографическое значение бумажных водяных знаков. Ч. 1–3. Санкт-Петербург, 1899.

С л а в о в а, Т. Южнославянската ръкописна традиция на книга Битие (археография, структура и сегментация на текста). – Старобългарска литература, 57–58, 2018, 96–127.

Т о т о м а н о в а - П а н е в а, М. Книги Царства в славянската хронографска традиция (= Кирило-Методиевски студии. Кн. 27). София, 2019.

Т р е н д а ф и л о в, Хр. Цар и век. Времето на Симеона. Шумен, 2017.

A v i o z, M. The Literary Structure of the Books of Samuel: Setting the Stage for a Coherent Reading. – Currents in Biblical Research, 16, 2017, № 1, 8–33.

T h o m s o n, F. The Slavonic Translation of the Old Testament. – In: Interpretation of the Bible. Ljubljana–Sheffield, 1998, 605–920.

Z h e l y a z k o v a, V. The Headings in South Slavonic Copies of the Book of Exodus. – In: The Bible in Slavic Tradition. Leiden–Boston: Brill, 2016, 107–122.