За Кирил и Методий. „Несериозно“ (по материал от българския периодичен печат до 1944 г.)

Резюме: 

Статията си поставя за цел по един нетрадиционен начин да покаже мястото на Кирил и Методий в съзнанието на българите и ролята им за изграждането на националната идентичност – като разгледа техните образи във фейлетони, хумористични стихотворения и карикатури, публикувани в българския периодичен печат от края на ХІХ до първата половина на ХХ в. Подчертано е, че образите на славянските просветители в тези произведения са сатирична метафора на обществените проблеми у нас през разглеждания период. Особено внимание е отделено на темите за българския език и българското национално съзнание в Македония, за провежданите през 20-те и 30-те години на ХХ в. правописни реформи, за политическите борби и духовната посредственост на обществото.

Веселка Желязкова (София, България)
Литература: 

А н д р е й ч и н, Л. Из историята на нашето езиково строителство. София, 1986.

Б о р и с л а в о в, Я. Естествена история на българския смях. От Иван Богоров до вестник „Българан“. София, 2014.

З л а т е в а, А. Осъдените карикатури. Художниците пред VІ състав на Народния съд (1945). – В: Дриновський збiрник. Т. 4. Харков, 2011, 277–293.

Ж е л я з к о в а, В., Н. З а ф и р о в а. Българска кирило-методиевска библиография. – В: Кирило-методиевска библиография. 1516–1934. Под общата редакция на Св. Николова. София, 2003, 419–685.

Ж е л я з к о в а, В., Н. З а ф и р о в а. Българска кирило-методиевска библиография. – В: Кирило-методиевска библиография. 1934–1944. Под общата редакция на Св. Николова. София, 2010, 203–389.

Ж е ч е в, Т. Българският Великден или страстите български. София, 1980.

Н и к о л а е в а, А., Р. М а р и н с к а. Александър Божинов. 1878–1968.  Албум – каталог. София, 1999.

М и л е т и ч, Л. Нова латинска писменост за македонските българи под Гърция. – Македонски преглед, 1, 1924, № 5–6, 229–232.

М л а д е н о в, Л. Мястото на э и © в нашата азбука. – Родна реч, 1937, № 1, 5–12.

С т а н е в, Н. Борба на българите за духовна свобода. По случай 50-год. юбилей на Българската екзархия. София, 1920.

С т о й к о в, А. Българската карикатура. Кратък очерк за нейния път и за творчеството на Александър Божинов, Илия Бешков, Александър Жендов, Борис Ангелушев и Стоян Венев. София, 1970.

Ч е р н о к о ж е в, В. Карикатурата в медийното пространство. – В: Българско медиазнание. Т.2. София, 1998, 223–238.