Езикови особености на превода на Исихиевите тълкувания по преписа им в Иван-Александровия Песнивец: към въпроса за времето и мястото на възникване на превода (Част втора)

Резюме: 

The article is dedicated to the study of the lexis of the Commentary to Ps 1:1–76:21 in the John Alexander Psalter of 1337. It examines on the lexical level whether the conclusions reached in the first part of the article (that the translation of the Commentary is of Old Bulgarian Origin and is to be dated to the late 9th – early 10th c. and that the text of this Psalter preserves a considerable part of the archaic Cyrillo-Methodian and Preslav features of the initial translation) can be corroborated by a lexical analysis. Yet, the main aim of the paper is to check whether there are grounds to attribute the translation of the Commentary to a specific Old Bulgarian man of letters for whom there are indisputable evidence and linguistic proofs testifying which particular translations or original writings are his work. The first group of words examined consists of 275 lexemes attested in the translation of the Commentary which are not found in the vocabulary of the Old Bulgarian manuscript canon. They are compared to the lexis of two text corpora: the first one includes texts (both original and translated) with known authorship and the second one consists of texts by anonymous translators. The largest number of those 275 lexemes are found in the works of Constantine of Preslav (50) and John the Exarch (50), in the Paraenesis by Ephrem the Syrian (56), the Pandects of Antioch (55), the short version of the Chrysorrhoas (Zlatostruy) Collection (54) and Tsar Simeon’s Miscellany (51). The second group of words consists of 434 lexemes attested in the Commentary which have up to 5 uses in the Old Bulgarian manuscript canon. The largest number of those 434 lexemes are found in the Codex Suprasliensis (259), the Psalterium Sinaiticum (153) and the Euchologium (109); in the works of Constantine of Preslav (185), John the Exarch (173), and Clement of Ohrid (140); in the Paraenesis by Ephrem the Syrian (246), the short version of the Chrysorrhoas (Zlatostruy) Collection (229), the Pandects of Antioch (221), Simeon’s Miscellany (205), the Scete Paterikon (172) and the Knyazhiy Izbornik (133). The results of the analysis of the two groups of lexemes coincide to a high degree. The general conclusions of the lexical investigation in Part Two not only strongly confirm the early Old Bulgarian origin of the translation of Hesychius’ Commentary, but also allow a tentative attribution to Constantine of Preslav or John the Exarch.

Мария Спасова (Велико Търново, България), Цветомира Данова (София, България)

Литература: 

В ъ р б а н о в а, П. Речник-индекс на Пандектите на Антиох (до края на буква П) https://cyrillomethodiana.uni-sofia.bg/mdocs/category/8–archive?limitstart=0 [25.02.2017].

Г е о р г и е в а, Т. Златоструй от XII век. Силистра, 2003.

Д а в и д о в, А. Речник-индекс на Презвитер Козма. София, 1976.

И к о н о м о в а, Ж. Йоан Екзарх. – В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 2. София, 1995, 169–194.

М а к а р и j о с к а, Л., М. Ц у б а л е в с к а. Лексичкиот фонд на коментарот кон Погодиновиот псалтир. – Македонистика 11, 2012, 223–265.

М а к а р и j о с к а, Л., М. Ц у б а л е в с к а. Лексиката на коментарот кон Погодиновиот псалтир. Институт за македонски jазик „Крсте Мисирков“. Скопjе, 2013.

M i k l o s i c h, Fr. Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum. Vindo bonae, 1862–1865.

М и р ч е в а, Е. Германов сборник от 1358/1359 г. София, 2006.

М у с а к о в а, Е. Кодикологически особености на Песнивеца на цар Иван-Александър. – Palaeobulgarica, 26, 2002, № 2, 3–33.

Н и к о л о в, Н. Речник-индекс на глаголните словоформи в пълния старобългарски превод на огласителните слова на св. Кирил Йерусалимски (ГИМ, Син. 478). – В: Глонбини книжниен. Книга 3. Речници. Шумен, 2005, 49–263

П е н к о в а, П. Св. Атанасий Александрийски. Второ слово против арианите (в старобългарски превод). 1. изд. София, 2015.

П е н к о в а, П. Свети Атанасий Александрийски (Велики). Трето слово против арианите. София, 2016.

П о п о в, Г. Старобългарска църковна поезия за Рождество Христово и Богоявление. Кн. 1. Климента песни. София, 2013.

Р и б а р о в а, Зд. Взаимоотношения литературных традиций в переводе толкований на Псалтырь. – В: Средновековна християнска Европа: Изток и Запад. Ценности, традиции, общуване. София, 2002, 175–181.

Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.). Т. 1–11. Москва, 1988–2016.

Симеонов сборник (по Светославовия препис от 1073 г.). Т. 2. Речник-индекс. София, 1993.

С п а с о в а, М. Исторически и квазиисторически подход при тълкуването на сведенията за преводаческата дейност на славянските първоучители по време на моравско-панонската им мисия. – В: Сборник в чест на проф. дфн Иван Добрев, член-кореспондент на БАН и учител. София, 2005, 106–144.

С п а с о в а, М. Лексикална характеристика на неизвестен архаичен превод на слово 5 от Лествицата на Йоан Синайски в сръбски ръкопис от XIV век (Към въпроса за авторството на превода). – В: Преславска книжовна школа. Т. 18. Шумен, 2018 (под печат).

С п а с о в а, М. Граматическите архаизми и редките думи като показател за първообраза на текст (Непроучен сръбски препис на Слово за Рождество на Йоан Предтеча, считано за вероятна творба на Климент Охридски). – В: Св. Климент Охридски в културата на Европа. София, 2018, 525–555

С п а с о в а, М. Лексеми с корен *rot- в езика на ранни старобългарски преводи: – В: In honorem 4. Юбилеен сборник в чест на проф. Пиринка Пенкова. Шумен, 2018 (под печат).

С п а с о в а, М., Цв. Д а н о в а. Езикови особености на Исихиевите тълкувания по преписа им в Иван-Александровия Песнивец: Към въпроса за времето и мястото на възникване на превода. Част първа. – Palaeobulgarica, 42, 2018, № 2, 38–60.

С п а с о в а, М., К. Д и м и т р о в. Второ слово на Ðождество Христово в ръкопис НИМ24 – компилативен превод на Йоан Екзарх. – В: Преславска книжовна школа. Т. 17. Шумен, 2017, 49–90.

С р е з н е в с к и й, И. И. Материалы для словаря древнерусского языка. Т. 1–3. Москва, 1890–1912. Репринт. Москва, 1989.

Словарь русского языка XI–XVII вв. Т. 1–29. Москва, 1975–2011.

Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков). Под редакцией Р. М. Цейтлин, Р. Вечерки и Э. Благовой. Москва, 1994.

Старобългарски речник. Отг. ред. Д. Иванова-Мирчева. Т. 1. А–Н. София, 1999; Т. 2. О–У, София, 2009.

Т а с е в а, Л. Език на автора и език на жанра: статистически поглед към творби на Êлимент Îхридски и други старобългарски писатели. – В: Св. Климент Охридски в културата на Европа. София, 2018, 432–446.

Т и х о в а, М. Старобългарското Учително евангелие на Константин Преславски по най-стария препис (ГИМ, Син. 262) (= Monumenta linguae Slavicae dialecti veteris. Fontes et dissertationes. T. 58). Freiburgi. Br., 2012.

Ф е д е р, У. Р. Кънѧжии изборьникъ за възпитание на канартикина. Т. 1. Увод и показалци; Т. 2. Текст. Велико Търново, 2008.

Ф е д е р, У. Р. Авва Анастасий Синайски. Въпроси и отговори. Т. 1. Увод и показалци; Т. 2. Текст. В. Търново, 2011.

Федер, У. Р. Псевдо-Атанасий Александрийски. Въпроси и отговори към княз Антиох. Т. 1. Увод и показалци; Т. 2. Текст. Шумен, 2016.

Х р и с т о в а, И. Речник на словата на Климент Охридски. София, 1994

Х р и с т о в а - Ш о м о в а, И. Песни от Климент. Служби от св. Климент Охридски за пророк Илия, апостол, отец, мъченик и мъченица. София, 2017.

A i t z e t m ü l l e r, R. Das Hexameron des Exarchen Johannes. T. 7. Graz, 1975.

A i t z e t m ü l l e r, R. Paraenesis: die altbulgarische Übersetzung von Werken Ephraims des Syrers. Index (= Monumenta linguae slavicae dialecti veteris. T. 28 (XX, 5). Freiburg I. Br., 1990.

J a g i ć, V. Supplementum Psalterii Bononiensis: Incerti auctoris explanatio Psalmorum graeca ad fidem codicum. Vindobonae, 1917.

P o p o v s k y, J. The Pandects of Antiochus. Vol. 3. Index verborum. Index nominum. – Полата кънигописнаÿ, 31–32, 1999, 43–239.

S a d n i k, L. Des hl. Johannes von Damaskus #Εκθεσις Bκριβ[ς τ\ς |ρθοδüξου πßστεως in der Übersetzung des Exarchen Johannes Bd. 4. Index und rückläufiges Wörterverzeichnis zusammengestellt von R. Aitzetmüller (= Monumenta linguae Slavicae dialecti veteris. Fontes et dissertationes. T. 17 (V, 4) Freiburg I. Br., 1983.

Slovník jazyka staroslověnského. Lexicon linguae palaeoslovenicae. Словарь старославянского языка. Т. 1–4. Репринтное издание. Санкт-Петербург, 2006.

V e d e r, W. R. The Scete Paterikon, Patericon Sceticum. Ñкитский Патерик (= Pegasus Oost–Europese Studies. Vol. 12–14). Amsterdam, 2012.