Василиевите молитви в Синайския евхологий и в славянски ръкописни требници и молитвеници от XVIII–XIX в.

Резюме: 

The article deals with a group of six prayers, known as St. Basil’s ‘dreadful’ exorcism prayers. They are taken from copies in Slavic manuscripts – from their early use in the Glagolitic Euchologium Sinaiticum of the 11th century to their appearance in handwritten prayer books of the 17th–18th  centuries where they are used as part of sequences against evil spirits. The internal comparison of the late copies of the prayers showed only structural, not textual differences. The comparison of the late prayer copies with the text of Euchologium Sinaiticum and the Greek text published by Jan Frchek shows that in the Euchologium Sinaiticum and the later copies two different translations are attested, which are characterized in the article. It is suggested that the first translation is Cyrillo-Methodian, and the second one is related to the activity of the bookmen from Mount Athos during the 14th century, although it is attested in copies that are considerably younger. The supplement contains the texts of St. Basil’s prayers in both translations: one from R. Nahtigal’s edition of the Euchologium Sinaiticum and one from manuscript № 976 from Sofia National Library. To this is added the Greek text from Jan Frchek’s edition.

Ивона Карачорова (София, България)
Литература: 

Б о н ч е в, Ат. Речник на църковнославянския език. Т. 1. София, 2002; T. 2. София, 2012.

Й о в ч е в а, М., Л. Т а с е в а.  Атонската книжовна реформа. – В: История на българската средновековна литература. София, 2008, 508–517.

К а р а ч о р о в а, Ив. Из лексиката на апокрифните молитви (сложните думи в превода на Василиевите молитви). – Български език, 63, 2016, Приложение, 95–107. 

К а р а ч о р о в а, Ив. Молитви и заклинания в молитвено правило срещу духове нечисти и лукави в ръкописи от ХIХ в. – Studia balkanica, 31, Mirabilia: Чудеса и чудовища, 2016, 336–348.

П е н к о в а, П. Речник-индекс на Синайския евхологий. София, 2008.

П е н к о в а, П., М. Ц и б р а н с к а. Синайски евхологий. – В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 3. София, 2003, 604–614.

С л а в о в а,  Т. Атонска редакция на старобългарските книги. – В: Старобългарска литература. Енциклопедичен речник. София, 2003, с. 57.

Стара българска литература. Т. 5. Естествознание. София, 1992.

Старобългарски речник. Отг. ред. Д. Иванова-Мирчева. Т. 1. София, 1999; Т. 2. София, 2009.

С т о я н о в, М., Хр. К о д о в. Опис на славянските ръкописи в Софийската народна библиотека. Т. 3. София, 1964.

Т а с е в а, Л., М. Й о в ч е в а. Езиковите образци на атонските редактори. – В: Българска филологическа медиевистика. Сборник научни изследвания в чест на проф. дфн Иван Харалампиев. В. Търново, 2006, 221–240.

Требник. София, 1981.

Х р и с т о в а, Б., Д. К а р а д ж о в а, Н. В у т о в а. Опис на славянските ръкописи в Софийската народна библиотека. Т. 5. София, 1996.

Ш н и т е р, М. „Запрещава ти Господ, дяволе...“ – за употребата на екзорцизми в практиката на православната църква в миналото и днес. – В: Културна и медицинска антропология. Сборник в чест на проф. М. Георгиев. София, 2015, 154–165.

F r č e k, J. Euchologium Sinaiticum. Texte slave avec sources grеcques et traduction française. – Patrologia Orientalis, 120 (24.5), 1933, 611–802; 123 (25.3), 1939, 487–617.

G o a r, J. ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ sive Rituale Graecorum. Venetiis, 1730, reprint Graz, 1960.

N a h t i g a l, R. Euchologium Sinaiticum. Starocerkvenoslovanski glagolski spomenik. 1. Fotografski posnetek. Ljubljana, 1941; 2. Text s komentarjem. Ljubljana, 1942.

Slovník jazyka staroslověnského. Hl. red. J. Kurz. T. 1–3. Praha, 1958–1987.