Брой XLII (2018), 1

Статии: 

Alexander Kulik (Jerusalem, Israel). Moshe Taube’s Path in Life and Scholarship: For His Seventieth Birthday, с. 3–17. PDF

В рубриката „Статии“ на настоящия брой на сп. Palaeobulgarica са публикувани доклади от проведената на 7 и 8 септември 2017 г. в София Международна научна конференция „Библейската ръкописна традиция между лексикографията, текстологията и литературната история“. Организатори на конференцията са Кирило-Методиевският научен център при Българската академия на науките и Библейската комисия към Международния комитет на славистите.

 • Петра Станковска (Любляна, Словения). Перевод Книги Иова и его текстологические характеристики в сохранившихся хорватско-глаголических бревиариях XIV–XV вв., с. 19–37. PDF
 • Марчелло Гардзанити (Флоренция, Италия). Болгарское евангелие Российской национальной библиотеки F.п.I.122 (вторая четверть XIV в.) и его отождествление с Evangelium Bucovinense, с. 38–51. PDF
 • Ralph Cleminson (Oxford, Great Britain). Euthaliana in MS Bodl. 942, с. 52–59. PDF
 • Ива Трифонова (София, България). Към въпроса за лексиката в Книга Откровение на  св. Йоан Богослов с оглед на християнските библейски преводи, с. 60–97. PDF
 • Татяна Илиева (София, България). Лексикалният състав на Книга на пророк Йеремия (по ръкопис F.I.461 от Руската национална библиотека – Санкт Петербург), с. 98–116. PDF
 • Агата Кавецка, Рафал Зарембски (Лодз, Полша). Езикови еквиваленти на староеврейската дума (шеол) в избрани славянски преводи на Библията, с. 117–135. PDF
 • Mateusz Krawczyk (Warsaw, Poland). Did St. Paul Use the Book of Wisdom in His Writing  of the Letter to the Romans? Arguments from Rom 2 in Support of the Hypothesis  of Hypertextual Reworking, с. 136–151. PDF
Преглед: 
 • Десислава Найденова (София, България). Покровители на нацията. За паметта и идентичността на Балканите, с. 152–161. PDF
  Stefan Rohdewald. Götter der Nationen: religiöse Erinnerungsfiguren in Serbien, Bulgarien und Makedonien bis 1944 (= Visuelle Geschichtskultur. Bd. 14). Köln, Böhlau Verlag, 2014. 905 S. 18 s/w- und 10 farb. Abb.
 • Александр Наумов (Венеция, Италия). Ценное лексикографическое пособие, с. 162–164. PDF
  Большой словарь церковнославянского языка Нового времени. Т. 1. А–Б. Под ред. А. Г. Кравецкого и А. А. Плетневой. Словари XXI века. Москва, Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН, 2016. 448 с.
 • Cesare Alzati (Milan, Italy). Celebrating 1150 Years of the Venetian Dispute of St. Constantine-Cyril, с. 165–168. PDF