Брой XL (2016), 3

Статии: 
 • In memoriam Ангелина Минчева, с. 4–6. PDF
 • Климентина Иванова (София, България). Незабелязан фрагмент от Словото за всички светии на патриарх Филотей, автограф на Гавриил Урик, с. 7–28. PDF
 • Анета Димитрова (София, България). Гръцките версии на Златоустовите коментари върху Посланието на ап. Павел до Тит и Деяния на апостолите в сборника Златоструй, с. 29–42. PDF
 • Наталья Савельева (Санкт-Петербург, Россия). К вопросу об источниках Изборника 1076 г. (Вторая часть: Подборка о пьянстве пророка иоiла о пиянстве, c. 43–77. PDF
 • Искра Христова-Шомова (София, България). Службата за св. 40 мъченици от Иоан Дамаскин и нейните интертекстуални връзки, c. 78–86. PDF
 • Татяна Мострова (София, България). За преводните варианти на κναφείον 'тепавица' в Лествицата на Иоан Синайски c. 87–102. PDF
 • Пресиян Борисов (София, България). Мотивирани съществителни имена с абстрактно значение в първите две книги на ранния старобългарски превод на Римския патерик, c. 103–119. PDF
 • Петко Петков, Красимир Поповски (София, България). Третото слово за св. Георги от Григорий Цамблак, c. 120–132. PDF
Преглед: 
 • Пиринка Пенкова (Калундборг, Дания). Топонимията на славянските преписи – извори за Кирил и Методий и техните ученици, c. 133–138. PDF
  Рецензия за:
  Бойка Мирчева. Опис на преписите на славянските извори за Кирил и Методий и техните ученици (= Кирило-Mетодиевски студии. Кн. 23. Серия Кирило-Методиевски извори. Т. 2). София, 2014. 416 с.
 • Инна В. Димитрова (София, България). Учебно-методическо помагало по глаголическа писменост на Западните Балкани, c. 139–143. PDF
  Рецензия за:
  Т. И. Афанасьева, В. В. Козак, А. Н. Соболев. Глаголическая письменность Западных Балкан Х–ХVІ веков. Учебно-методическое пособие. Санкт-Петербург, 2016. 72 с.
 • София Бжозовска (Лодзь, Польша). Библия в византийско-славянском мире: новейшие исследования, итоги и перспективы, c. 144–148. PDF