Използвал ли е св. Павел текстове от Книга Премъдрост Соломонова в Посланието до римляни? Аргументи от втора глава от Посланието до римляни в подкрепа на хипотезата за хипертекстуална преработка

Резюме: 

Статията се състои от три части, в които се разглежда възможността св. Павел да е използвал Книга Премъдрост Соломонова, когато е писал това послание до римляните. Първо, накратко е представена авторската хипотеза за хипертекстуална връзка между Книга Премъдрост Соломонова и Послание до римляни. На второ място се оценява възможността за използване на Книга Премъдрост Соломонова от св. Павел в Посланието до римляни. Изтъкват се трудностите, с които един учен се сблъсква по време на разглеждането на темата, и се посочват някои текстови аргументи в полза на тази хипотеза. Аргументите се основават на глава 2 от Послание на св. Павел до римляни. Разгледани са редица прилики както на лексикално, така и на идеологическо ниво между Книга Премъдрост Соломонова и Послание на св. Павел до римляни, както и евентуалната преработка на текста на Премъдрост Соломонова в Посланието до римляни. В третата част е обоснован отговорът на основния въпрос дали св. Павел е използвал текста на Книга Премъдрост Соломонова в Посланието до римляни?

Матеуш Кравчик (Варшава, Полша)

Литература: 

B a r r e t t, C. K. The Epistle to the Romans. Grand Rapids, MI, 2011.

B a u e r, W. A Greek-English lexicon of the New Testament and other early Christian literature. Еd. F. W. Danker. 3rd ed. Chicago, 2000.

Biblische Papyri: Altes Testament, Neues Testament, Varia, Apokryphen (= Repertorium der griechischen christlichen Papyri. T. 1). Ed. K. Aland. Berlin–New York, 1976.

B l u m e l l, L. H. Lettered Christians: Christians, letters, and late antique Oxyrhynchus. Leiden–Boston, 2012.

B y r n e, B. Romans (= Sacra Pagina Series. T. 6). Collegeville, MN, 1996.

D u n n, J. D. G. The Theology of Paul the Apostle. Grand Rapids, MI, 1998.

E n g b e r g - P e d e r s e n, T. Cosmology and Self in the Apostle Paul. Oxford, NY, 2010.

F i t z m y e r, J. A. Romans: A New Translation with Introduction and Commentary (= The Anchor Yale Bible. Vol. 33). New Haven–London, 2008.

F r i b e r g, T., В. F r i b e r g, N. F. M i l l e r. Analytical Lexicon of the Greek New Testament (= Baker’s Greek New Testament Library. T. 4). Grand Rapids, MI, 2000.

G e n e t t e, G. Palimpsestes: la littérature au second degré. Paris, 1982.

G e n e t t e, G. Palimpsesty: Literatura Drugiego Stopnia. Trans. T. Stróżyński, A. Milecki. Gdańsk, 2014.

C e r f a u x, L. Le chrétien dans la théologie paulinienne (= Lectio divina. T. 33). Paris, 1962.

G i l b e r t, M. Mądrość Salomona. Vol. 1 (= Myśl Teologiczna. T. 37). Kraków, 2002.

J e l l i c o e, S. The Septuagint and Modern Study. Winona Lake, IN, 1978.

L a m p e, G. W. H. A patristic Greek lexicon. London, 1961.

L a r c h e r, C. Études Sur Le Livre de La Sagesse (= Études Bibliques). Paris, 1969.

L a r c h e r, C. Le Livre de la Sagesse ou la Sagesse de Salomon. Vol. 1 (= Etudes Bibliques. Nouvelle Série. T. 1). Paris, 1983.

L a r c h e r, C. Le Livre de la Sagesse ou la Sagesse de Salomon. Vol. 3 (= Etudes Bibliques. Nouvelle Série. T. 5). Paris, 1985.

L e s ê t r e, H. Le Livre de la Sagesse (= La Sainte Bible). Paris, 1884.

L i d d e l l, H. G., R. S c o t t. A Greek-English lexicon. Еd. H. S. Jones. 9th ed. Oxford, 1996.

L i n e b a u g h, J. A. God, Grace, and Righteousness in Wisdom of Solomon and Paul’s Letter to the Romans (= Supplements to Novum Testamentum. T. 152). Leiden, 2013.

M e t z g e r, B. M. A Textual Commentary on the Greek New Testament. Stuttgart, 2002.

N e w m a n, B. M. A Concise Greek-English Dictionary of the New Testament. Stuttgart, 1993.

P o n i ż y, B. Księga Mądrości: Od Egzegezy Do Teologii. Poznań, 2000.

P o n i ż y, B. Księga Mądrości (=Nowy Komentarz Biblijny. T. 20). Częstochowa, 2012.

P o p o w s k i, R. Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu. 2nd ed. Warszawa, 1995.

R o m a n i u k, K. Księga Mądrości. Poznań–Warszawa, 1969.

S a n d a y, W., A. C. H e a d l a m. A Critical and Exegetical Commentary on the Epistle to the Romans (= The International Critical Commentary). 5th ed. Edinburgh, 1902.

S t r o n g, J. Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible. Peabody, MA, 2012.

S w e t e, H. B., H. T h a c k e r a y. An introduction to the Old Testament in Greek. Ed. R. R. Ottley. Peabody, MA, 1989.

T h i s e l t o n, A. C. Discovering Romans: Content, Interpretation, Reception. Grand Rapids, MI, 2016.

W i n s t o n, D. The Wisdom of Solomon:  A New Translation with Introduction and Commentary (= Anchor Bible. T. 43). Garden City, NY, 1981.