The Centre of Image and Material Analysis in Cultural Heritage (CIMA) in Vienna and its Current Activities. Part III: Material Analysis

Резюме: 

Екипът на CIMA използва разнообразни аналитични техники за анализ на състава на боите и мастилата, както и за характеризиране на пергамента: рентгенов флуоресцен­тен анализ (XRF) за идентифициране на наличните елементи и инфрачервена тран­сформация на Фурие (FTIR), както и Раман-спектроскопия, като допълнителни мето­ди за определянето на различните съставки. Голямото предимство на тези методи за анализ е тяхното прилагане във въздушна среда. В повечето случаи анализът е неде­структивен (без да се взема проба от оригиналния материал) или дори неинвазивен, което означава, че преди, по време или след изследването не се появяват никакви из­менения в ръкописа. Освен това миниатюризацията в сферата на електрониката дове­де до произвеждането на инструменти, които могат лесно да бъдат транспортирани в музеи, библиотеки или галерии. В публикацията е направен кратък преглед на тех­никите и са представени някои от постигнатите досега резултати от работата с гла­голически, гръцки и латински ръкописи, в които се идентифицираха както различни пигменти, така и мастила в зависимост от произхода и времето на тяхното написване.

Manfred Schreiner, Wilfried Vetter, Bernadette Frühmann, Federica Cappa (Vienna, Austria)