The Centre of Image and Material Analysis in Cultural Heritage (CIMA) in Vienna and its Current Activities. Part II: Computer Vision

Резюме: 

В статията е представен обзор на дейностите на CIMA, свързани с компютърното възпроизвеждане на изображения. Акцентът, от една страна, е върху прилагането на техники за мултиспектрално възпроизвеждане на изображения (MSI) и, от друга – върху разработването и прилагането на методи за обработка на изображенията. Това допринася да се повиши четивността на палимпсестите и повредените ръко­писи. Освен това методите за обработка на изображенията позволяват автоматич­но паралелни кодикологически и палеографски изследвания на ръкописите като разположение на текста на страницата, структура на редовете или идентифицира­не на писачите.

Robert Sablatnig, Fabian Hollaus, Ana Camba (Vienna, Austria)