The Centre of Image and Material Analysis in Cultural Heritage (CIMA) in Vienna and its Current Activities. Part I: Introduction & Philology

Резюме: 

Междууниверситетският Център за анализ на изображенията и материалите от културното наследство (CIMA) е основан във Виена в началото на 2014 г. като изследователска и обслужваща институция за интердисциплинарни изследвания на културното наследство. В него филолози, специалисти по компютърни науки и химици разработват и прилагат ново техническо оборудване и методи в областта на възпроизвеждането на изображения, подобряването и изследването им, както и неинвазивен химичен анализ на материалите, използвани при историческите обекти. В момента работата е съсредоточена предимно върху средновековни ръкописи, глав­но повредени или пренаписани. След общото представяне на дейността на Цен­търа за анализ в тази статия се описват подробно филологическите дейности и са илюстрирани опитите с новите техники.

Heinz Miklas, Claudia Rapp (Vienna, Austria)